Mobilnost v Sloveniji / Mobility in Slovenia (Žiri, 17.4. – 24.4.2016)

NEDELJA, 17. 4. 2016 (prihodi udeležencev, srečanje z družinami)

V nedeljo popoldne smo starši in učitelji sprejeli naše goste iz projekta Erasmus+. Vsi smo jih težko pričakali ob različnih urah v dnevu – učence smo zaupali družinam naših osnovnošolcem, učitelje pa smo peljali v penzion, kjer so se lahko udobno nastanili v zavetju gozda.

On Sunday afternoon parents and teachers welcomed our Erasmus+ guests. We have all waited really hard for them to come – which they did at different hours of the day. Students were received by the host families and teachers were escorted to the guesthouse, surrounded by forrest.

PONEDELJEK, 18. 4. 2016 (ogled šole in Žirov)

Prvi delovni dan v tednu smo se vsi skupaj zbrali v večnamenskem prostoru šole, kjer smo goste pozdravili z nagovorom koordinatorice projekta Erasmus+ »I Feel Wood – For Good« ga. Maje Brezovar, ravnatelja OŠ Žiri, g. Marijana Žaklja ter mladinskega pevskega zbora pod vodstvom g. Andreja Žaklja.
Nato so si učenci ogledali šolo v dveh skupinah, vodili pa sta ju učenki Agnes in Ema. Kasneje so imeli aktivnost spoznavanja. Učitelji so si ravno tako ogledali šolo in vrtec.
V drugem delu dopoldneva so učenci v dveh skupinah pletli kitko v čipkarski šoli pod vodstvom učiteljice klekljanja ga. Branke Grošelj ter mentorstvom učenk klekljaric ter izdelovali origami pod mentorstvom učenca Matica in učiteljice ga. Mojce Klug. Učence sta v času učenja v čipkarski šoli obiskala tudi novinarja Gorenjskega glasa.
V tem času smo se učitelji oglasili na Občini Žiri, kjer nas je prijazno sprejel župan Občine Žiri, g. Janez Žakelj, ki nam je prijazno predstavil kraj in poslovne priložnosti v kraju samem, tako na področju lesnopredelovalne industrije in storitev kot na ostalih področjih kraja.
Sledilo je kosilo, nato pa smo se zopet dobili popoldne, kjer smo si v dveh skupinah – ponovno pod vodstvom učenk (Katarine in Lučke) ogledali Žiri.

On the first working day of the week, we gathered in the multifuncional room of The Primary School Žiri where we welcomed our guest by the coordinator of the project Mrs. Maja Brezovar, the headteacher Mr. Marijan Žakelj and the school choir by the leadership of Mr. Andrej Žakelj, a music teacher.
After that the students saw the school divided into two groups, and had »ice-breakers« also in two groups with the English teachers. Teachers also saw the school and kindergarten.
In the second part of the morning, children visited lace making school and were learning how to make a lace, called braid. They also had origami workshop – they made a bird and a fox (forrest animals). This workshop was lead under students’ and teachers’ mentoring. While students learnt how to make lace, local newspaper journalists visited them.
At that time, the teachers went to the Muncipality of Žiri and visited the mayor of the town, Mr. Janez Žakelj who kindly introduced us the town itself and also business oportunities in town – those that concider wooden industry but also other industries.
We had lunch and then some free time. In the afternoon, we gathered again and in two groups got to know the town of Žiri. The town was presented by two students – Katarina in Lučka.

TOREK, 19. 4. 2016 (obisk Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka, OŠ Jela Janežiča in Rokodelskega centra DUO, ustvarjalne delavnice in filmski večer)

Torkovo dopoldne smo bili v Škofji Loki. Najprej smo obiskali Srednjo šolo za lesarstvo v okviru ŠC Škofja Loka – tam na kratko predstavili šolo, nato pa so dijaki predstavili svoja podjetja in lesene izdelke, ki so jih izdelali in jih želijo prodati. Nadalje smo obiskali osnovno šolo za učence s posebnimi potrebami (OŠ Jela Janežiča), v kateri smo izvedeli več o programu in delovanju šole, prikazali pa so nam potek pouka, učilnice, še posebej zanimive so bile njihova lesena učila. Ta teden je na OŠ Jela Janežiča tudi sicer posvečen okolju.

V Rokodelskem centru DUO pa so nam predstavili svoj center ter nekaj najpogostejših in tradicionalnih obrti, ki so še danes »žive« na Loškem, izpostavili pa so tiste, ki so vezane na les.

Kosilo smo pojedli v Žireh in po uri prostega časa pričeli s popoldansko delavnico z Lego kockami. Učenci so delali kar v osmih skupinah po državah ter s pomočjo gostiteljev. Izdelali so svoje mesto tako, da so izpostavili mestno znamenitost, mesto z zelenjem naredili bolj ekološko in predlagali tudi druge ekološke rešitve. Te so potem predstavili celotni Erasmus+ skupini.

Sledila je malica, nato pa še ogled filma Čez mejo (Over the hedge), katere sporočilo je bilo povezano z vrednotama skrbi za okolje in družine.

On Tuesday morning we went to Škofja Loka. First, we visited technical highschool that is specialized in professions in wood industry. They presented the school at first, later on, the students presented their own businesses and products they developed and made for the market. After that we went to primary school for children with special needs and learning difficulties where they also presented the work they do at school. They also presented the way the school works, different classes/classrooms. Wooden learning tools for their pupils were most interesting . They also dedicated the week to ecology.

In Arts and Craft Centre in Škofja Loka (DUO) they presented us the most common traditional crafts that are even now popular and »live« in Škofja Loka area. They pointed out those, that concern wood.

We ate lunch in Žiri at school and after an hour we gathered again at school with Lego workshop. Students worked in 8 groups by countries and with help of Slovene students. Their asignment was to present the town they come from with including a monument/building, turn it into a »green town« with some ecological suggestions. After that every group presented their ideas in the town they built.

After the snack we went into our largest classroom and had a movie night. We watched Over the Hedge which main messages were importance of the family and keeping green environment. 

 

SREDA, 20. 4. 2016 (drevesne vrste in botanični vrt v Ljubljani, glavno mesto, Postojnska jama)

Odpravili smo se v botanični vrt v Ljubljano,  kjer so nam predstavili domače drevesne vrste in tudi tiste eksotične, ki jih imajo.
V centru mesta smo se odpravili v trgovino Woodway in si ogledali znamenitosti Zelene prestolnice Evrope 2016 – Ljubljane ter uživali v lepem dnevu.
Postojnska jama je bila gotovo nepozabno doživetje, ki je sledilo v popoldanskem času.

We went to the botanical garden in Ljubljana, where they presented us home tree kinds and more exotic ones they own.
In the town center of Ljubljana, we went to the store Woodway and saw the monuments of the Green Capital of Europe 2016 – Ljubljana and enjoyed in a beautiful day.
Postojna Cave was for sure unforgettable experience that afternoon.

 

ČETRTEK, 21. 4. 2016 (Bled, likovna in tehnična delavnica, izobraževanje – sodelovanje s starši, evalvacije, slovenski večer)

Četrtka smo se razveselili, saj nam je bilo vreme naklonjeno, tako da smo pričakovali ogled Bleda v idealnih pogojih. Najprej smo si ogledali grad in uživali ob prekrasnem razgledu, ki ga ponuja. Sledila je vožnja do otoka s pletno. V treh skupinah so nas pletnarji prepeljali varno na otok in tudi nazaj, po potrebi so nas tudi fotografirali. Nazaj grede z Bleda smo se ustavili na Brezjah pri romarski cerkvi Marije Pomagaj, kjer so nekateri lahko kupili spominke.

V kuhinji so nas počakali s poznim kosilom in pred delavnico iz lesa je bilo nekaj časa tudi za metanje na koš in pogovor, druženje. V tehnični učilnici so nato pod vodstvom učiteljev gostje izdelali hanojski stolp, ki ga bodo v spomin odnesli domov. Učitelji so v popoldanskem času izmenjali izkušnje o sodelovanju njihovih izobraževalnih ustanov s starši. Načrtovali smo tudi naslednje aktivnosti v projektu in se skušali dogovoriti za naslednji termin gostovanja učencev na Poljskem.

Sledil je večerni program, ki smo ga poimenovali kar Slovenski večer. Gostom iz tujine smo želeli pokazati del slovenskega izročila, družinam, ki so gostile učence pa izreči zahvalo. Učenec Zoran iz 9. razreda nam je zaigral nekaj skladb na harmoniko, folklorna skupina je pod mentorstvom ga. Lucije Kavčič in ga. Darje Trček zaplesala plese v obliki zgodbe.Društvo kmečkih žena Žiri in šolska kuhinja sta za nas pripravila pogostitev, ki ji je sledil sproščen klepet.

Zahvaljujemo se vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli k uresničitvi tega lepega večera.

We were really excited about this day because the weather forcast was really good, so we expected to see Bled in its beauty. In the beginning we visited castle and enjoyed the beautiful view from it to the lake and its island. Then we took a ride with a boat called »pletna«. We were safely brought to the island and back and were even taking pictures of us if we needed their assistance. On the way back we stopped in Brezje at pilgrimage church Marija Pomagaj where you can also buy souveniers.

In the school kitchen they prepared late lunch that was followed by a break – time for basketball, chat etc. After that students attended afternoon workshop – they made a wooden product: hanoi tower that they would take home and remember their visit in Žiri, Slovenia.

In the afternoon time, teachers exchanged experiences and practices they have in their school/kindergarten about cooperation with parents. They have also planned further activities in the project and tried to agree on first mobility in next school year in Poland.

Evening program time – we called it Slovenian night. We wanted to share a part of our Slovenian folclore tradition with our guests, but also to say thank you to the families who hosted guest students. Student Zoran from 9th grade played songs on accordian, folclore group under leadership of Mrs. Lucija Kavčič and Mrs. Darja Trček danced folclore dances through the story. Association of farmer wives Žiri and the school kitchen staff prepared some dishes and desserts. We enjoyed them while chatting.

We wish to thank everyone who contributed to our beautiful evening.

PETEK, 22. 4. 2016 (M Sora, priprava stojnic, učenci in učitelji pri pouku, čipkarska šola, potopisno predavanje)

Na dan Zemlje je bil program ravno tako pester kot prejšnje dni – odpravili smo se v žirovsko podjetje M Sora, kjer so nam na zanimiv način predstavili proizvodnjo okenskih okvirjev iz lesa in aluminija ter nas popeljali skozi celoten proces. Posebej za nas so pripravili tudi film o podjetju – hvala za vloženi trud. V drugem delu dopoldneva so bili učenci in učitelji pri pouku – učenci na razredni stopnji, učitelji pa so hospitirali pri urah, ki so si jih izbrali (v vrtcu, pri angleščini, telovadbi). Nadalje so učenci pripravljali stojnico za jutrišnji sejem lesenih izdelkov, na katerega ste vabljeni, učitelji pa so se učili klekljati. Sledilo je kosilo in prosto popoldne. V večernem delu je sledilo potopisno predavanje – spoznavanje našega planeta Zemlje.

On the Earth Day the program was very dynamic, just like past days – we went to a local factory M Sora where they produce window frames from wood and aluminum and led us through the whole process. They made a movie about their business company especially for our project presentation – we thank you for your effort. In the second part of the morning the students went and spent some time with our younger pupils (from 2nd to 5th grade) and teachers did some job shaddowing with subjects they have chosen (in kindergarten, English, gym). After that students prepared their decoration for the stands for tomorrow’s wooden product market, and teachers learned how to make lace in our lace making school with 110 years old tradition. Lunch and free afternoon followed. In the evening we prepared travelogue lecture – learning about our planet Earth. 

 

SOBOTA, 23. 4. 2016 (dobrodelna tržnica lesenih izdelkov, podelitev certifikatov, slovo)

V soboto smo v šolo prišli nekoliko kasneje kot po navadi in začeli pripravljati stojnice v večnamenskem prostoru šole. Učenci in učitelji so lepo okrasili svoje stojnice, temu je sledila malica in ob 10. uri je sejem lesenih izdelkov oživel. Poleg izdelkov, ki so jih s seboj prinesli naši gostje, so svoje izdelke predstavljali tudi učenci od 1. do 5. razreda OŠ Žiri, vrtčevska skupina in podjetniški krožek. Okoli 11.30 smo večnamenski prostor pospravili in se odpravili v glasbeno učilnico, kjer smo za zaključek zavrteli film o gostovanju v Siciliji in gostom podelili certifikate ter spominska darila (majice, čokolado Gorenjka in klekljano broško v obliki lista). Fotografirali smo se in si izrekli slovo za tisti dan.

On Saturday we got to school a bit later than usual. We started preparing stands in the multifunctional room at school. After decorating the stands, we had a snack time, and when the clock hit 10 a.m. the fair became alive. We didn’t have just the products that were brought to Žiri just by our international guests, but also were made by children from 1st to 5th grade of  The Primary School Žiri, kindergarten playgroup and also a business course of students. We finished the fair at around 11.30 and went up to the music classroom which is appropriate for big groups. We played the movie about 1st mobility in Sicily in our project, then we gave guests certificates and suveniers (T-shirts, chocolate Gorenjka and lace made brouche in the shape of a tree leaf). We took some pictures and said goodbye for the day.

 

NEDELJA, 24. 4. 2016 (odhodi)

Zadnji so odšli Italijani, in sicer ob dveh popoldne z obljubo, da se spet obiščemo.
Zahvaliti se želimo vsem gostiteljskim družinam in vsem, ki ste pomagali uresničiti naš načrtovani teden dejavnosti v okviru gostovanja v Osnovni šoli Žiri.

Last guests to leave were Italian guests with a promise to visit each other again.
Thanks go to all the hosting families and everyone who helped us with realisation of the activities which were planned for mobility in Primary school Žiri.

 

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)